MAINTENANCE

RENTAL

SALES

Eisen Site ass am Moment net erreechbar wéinst Maintenance Aarbechten, entschëllegt vir Onannehmlechkeet.

Kontaktéiert eis w.e.g. vir weider Informatiounen zu eiser Locatioun iwwert rental@mako.lu and vir eis Vente iwwert sales@mako.lu. Vir den Service Après Vente iwwert sav@mako.lu

Dir kennt eis och per Telefon um +352 51 93 95 oder +352 85 93 54 erreechen.

Notre site est temporairement indisponible à cause de travaux de maintenance, désolé pour les inconvénients éventuels

Pour plus d’informations par rapport à notre location veuillez nous contacter par rental@mako.lu et pour la vente par sales@mako.lu. Pour le service après-vente par sav@mako.lu

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au +352 51 93 95 ou +352 85 93 54 pour plus d’informations.

This site is currently not available and undergoing maintenance work, sorry for the inconvenience caused.

Please contact us for information regarding our rental stock and prices via rental@mako.lu and our sales stock and prices via sales@mako.lu. For service support you can reach us via sav@mako.lu

You can also reach us via phone +352 51 93 95 or +352 85 93 54 for further information.